Andy Konwinski
Aravind Srinivas
Denis Yarats
Johnny Ho